Sponsorer

Seneste nyt

SUS-INFO

Børnepolitik 
 
Med udgangspunkt i at idræt er en sund interesse for børn, og at foreningen er et velegnet sted at være sammen og føle samhørighed med andre, ønsker SUS Håndbold for at få flest mulige børn til at dyrke håndbold.

Foreningen tilstræber som minimum at have et hold i hver aldersgruppe.

Det er foreningens ambition at skabe et så godt og udfordrende idrætsligt og socialt tilbud, at børnene vil betragte håndbold som deres primære fritidsinteresse.

Det er foreningens holdning, at børnene skal lære at spille håndbold.
Organiseringen af træningen og andre idrætslige aktiviteter vil tage udgangspunkt i dette - under hensyntagen til det enkelte barns evner og forudsætninger.
I forlængelse heraf skal det være muligt for det enkelte barn at deltage på et hold uden for barnets naturlige aldersgruppe, hvis foreningen - i samråd med barnets forældre - finder, at dette er ønskeligt.

Som "indslusning" i håndboldforeningen tilbyder SUS Håndbold bold og leg-aktiviteter for de yngste. Børn kan deltage fra tre-års-alderen - under forudsætning af at de er i stand til at følge den organiserede aktivitet, hvilket afgøres af foreningen i dialog med forældrene.

I SUS Håndbold skal alle børn være velkomne - uanset evner og forudsætninger. Ingen børn må opleve at blive "udelukket" i bestræbelserne på at opnå resultatmæssige sportslige mål.

Foreningen lægger vægt på at alle børn føler sig trygge og fungerer godt på deres eget hold/i egen aldersgruppe. Med alderen skal børnene vænnes til at være sammen i større grupper på tværs af hold/aldersgrupper.
Dette tages der højde for ved tilrettelæggelsen af de forskellige aktivitetstilbud (ud over almindelig træning og kampe), som alle børn tilbydes deltagelse i.

Det er væsentligt for foreningen er der omkring børneholdene er tilknyttet gode voksne trænere, som er engagerede og som børnene kan se op til.

Med trænerne som gode eksempler tilstræber SUS Håndbold et miljø omkring børnehåndbolden præget af en positiv adfærd og gensidig respekt over for hinanden.
Samtidigt er det væsentligt, at børnene fra start af lærer at hjælpe til med løsningen af forskellige opgaver i foreningen.

Foreningen vil arbejde for en god og konstruktiv dialog med forældrene og har en forventning om, at forældrene er positive og engagerede deltagere i arbejdet med børnehåndbolden.
I den sammenhæng finder foreningen det vigtigt at opretholde et højt informationsniveau.

SUS Håndbold - Organisering

SUS Håndbold har et børneudvalg, og foreningen har ansat en sportschef, som er ansvarlig for aktiviteterne i børneafdelingen og som refererer til bestyrelsen.

Børneudvalget bestå af:
- indtil tre forældrerepræsentanter (én for mini, én for lilleput og én for puslinge)
- min. to børn fra puslingeårgangene
- sportschefen for børneafdelingen
- et medlem fra bestyrelsen

Forældrerepræsentanterne findes på forældremøderne ved sæsonstarten.
Man "vælges" til børneudvalget for ét år.

Udvalget fungerer som et uformelt organ, som ikke er vedtægtsbestemt.
Udvalget har mulighed for at disponere over et mindre beløb - fastsat af bestyrelsen - til anvendelse ved aktiviteter til gavn for børnespillerne.


Udvalgets opgaver/funktioner:
- kontakt til kommunens skoler
- deltage i det daglige arbejde i foreningen (lære børnene at det er nødvendigt)
- deltage i forældremøder
- medvirke ved ansættelse af trænere/holdledere
- udarbejde mødereferat, som uddeles til trænerne
- afholder aktiviteter til gavn for børnespillerne


SUS Håndbold - Forældresamarbejde

Der afholdes forældremøder for hvert enkelt børnehold ved sæsonstarten - typisk i forbindelse med holdets første hjemmekamp.

Foreningen oplever, at det er nemmere for forældrene at være i dialog med voksne trænere, og finder det derfor vigtigt altid at have en voksen træner til hvert børnehold.

Foreningens holdning er, at al information til børn og forældre skal gives skriftligt.

Mindst to gange årligt inviteres forældre og børn fra hvert børnehold til fællesspisning i forbindelse med kampe eller træning i hallen.

Der oprettes et kartotek over forældre, som ønsker at hjælpe med forskellige aktiviteter i klubben. Det sker i forbindelse med forældremøderne, hvor der uddeles en tipskuponer med spørgsmål om muligheder og lyst til at hjælpe med specifikke opgaver.


SUS Håndbold - Den gode voksne

Foreningen har i store træk ikke problemer med at rekruttere det fornødne antal trænere.
Det er en klar intention, at der skal være voksne trænere tilknyttet alle børnehold. Disse skal suppleres af unge (hjælpe)trænere.

Forventningerne til børnetrænerne er, at de som udgangspunkt kan lide at arbejde med børn og udviser engagement. Trænerne for de større børn skal i stigende grad også have de fornødne håndboldfaglige kvalifikationer og udstråle en naturlig autoritet.
Foreningen har samtidigt forventninger om, at trænerne er gode eksempler for børnespillerne.

Foreningen orienterer trænere og forældre om, hvad det vil sige at være "den gode voksne".

Foreningen (sportschefen) indkalder alle trænere/holdledere til møde ved sæsonstart. Trænermøder i resten af sæsonen indkaldes efter behov.

Der udarbejes en skriftlig oversigt over foreningens forventninger til træner og hvad trænerne kan forvente af foreningen.

Til hvert børnehold knyttes en seniorspiller fra første- eller andetholdet, som skal fungere som sparringspartner for træneren og min. to gange i løbet af sæsonen deltage i træningen som special-/gæstetræner.

Foreningen skal i sæsonen afvikle min. et internt kursus for børnetrænerne.


SUS Håndbold - Aktivitetsniveau

Miniholdet træner én gang om ugen. Træningens varighed er en time.

Lilleputholdene har hidtil trænet en gang om ugen. Det skal overvejes, om lilleputterne fremover skal træne to gange ugentligt.

Puslingeholdene træner to gange om ugen. Varigheden af træningen er 1¼ til 1½ time pr. gang.

Foreningen ønsker at skabe en træningskultur med højt aktivitetsniveau, så hver træning er en sjov oplevelse for børnene.
Foreningen tilstræber - gennem påsætning af det fornødne antal trænere - at have tid til at sætte hver enkelt barn i fokus og kunne differentiere træningen, så niveauet tilpasses hvert enkelt barn.

Foreningen deltager i optaktsstævne med puslingene, i julestævne med puslinge, lilleput og evt. minier. Alle børnehold deltager også i stævne/tur, gerne med overnatning, ved sæsonafslutningen.

Der afholdes juleafslutning, samt afslutningsfest med spisning og diskotek for børneholdene.

Desuden arrangerer foreningen fastelavnsfest, som er åben for alle børn i lokalområdet.

Foreningen opfordrer børnemedlemmerne til at deltage i DHF's håndboldskoler og øvrige tilbudte aktiviteter, f.eks. natstævne for puslingespillere.


SUS Håndbold - Det fysiske miljø

Foreningen beskriver de til rådighed værende faciliteter som upåklagelige.
Et manglende klublokale kompenseres der for ved et godt cafeteria og et godt samarbejde med halinspektør og øvrige halpersonale.

Foreningens bolde og rekvisitter til børnespillerne er af tilfredsstillende kvalitet.

Der er som udgangspunkt ingen planer om at tage nye initiativer inden for dette område.


SUS Håndbold - PR/information

Foreningen er på et meget højt niveau, hvad angår PR og information. Dette niveau er der helt klare intentioner om at opretholde.

Der udsendes min. tre gange årligt medlemsbreve til alle medlemmer (fremsendes pr. post).

Foreningen udgiver SUS-avisen én gang årligt - ved sæsonstart - med oplysninger om hold og aktiviteter. Avisen postomdeles i lokalområdet.

SUS Håndbold har egen hjemmeside: www.sus-ullerslev.dk med nyheder og informationer om foreningen.

Foreningen har som mål at opnå omtale i lokalaviserne, hver uge i perioden september - marts.

Der uddeles oplysningsfolder (DHF-standardfoldere) til mini- og lilleputspillere.

Billeder fra aktuelle kampe og arrangementer hænges op i forhallen jævnligt.

Alle informationer angående kampe, træning og aktiviteter for børneholdene meddeles skriftligt til forældre (og børn).

Foreningen opsætter plakater ved hjemmekampe, hvor også børnekampene er anført.

Ved rekrutteringstiltag i forhold til bestemte grupper uddeles foldere på skoler, i børnehaver og fritidshjem.


SUS Håndbold - Fair-Play

Foreningen lægger vægt på at miljøet omkring børnehåndbolden præget af en positiv adfærd og gensidig respekt over for hinanden. I den sammenhæng er trænerne vigtige som gode eksempler.

Der udarbejdet en skriftligt oversigt over foreningens forventninger til trænere og forældre (herunder forventninger m.h.t. adfærd og fair-play) og hvad trænere og forældre kan forvente af foreningen.

- - -

Ovenstående politik, målsætning og plan for børnehåndbolden i SUS Håndbold er udarbejdet i forbindelse med deltagelsen i Dansk Idræts Forbund's landsdækkende projekt i 2000/2001 " Et godt idrætsmiljø for børn".

SUS Håndbold modtog certifikat for deltagelsen i projektet af FHF's børneudvalgsformand Inge Thorup ved et arrangement i forbindelse med herre ynglinge øst-divisionskampen SUS-GOG søndag den 11. marts 2001. I samme forbindelse modtog SUS Håndbold en gavecheck fra Dansk Håndbold Forbund på 2.000 kroner til indkøb af rekvisitter hos Tress Sport og Leg. Ligeledes overrakte Ullerslev Kommune et gavekort på kr. 500 til SUS Håndbold i forbindelse med certificeringen af børneidrætten i klubben.
Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram